San Sebastian, Spain July 21, 1975. Paul turns 26, happy days!San Sebastian, Spain July 21, 1975. Paul turns 26, happy days! (…) view picturesSan Sebastian, Spain July 21, 1975. Paul turns 26, happy days!